DemoDemo
Suma Care
 • Wear&Care®

Wear&Care®

Wear&Care® er en banebrydende velfærdsteknologisk løsning til personer med moderat til kraftig inkontinens. Løsningen er udviklet til brug på plejehjem, hospitaler, hospicer, bosteder for fysisk og psykisk handicappede samt andre institutioner, der giver omsorg og pleje til borgere, som bruger ble. Løsningen kan også bruges i hjemmeplejen og på sigt af selvhjulpne borgere i eget hjem.

En lille løsning med store perspektiver

Wear&Care® består af en sensor, som fastgøres på ydersiden af bleen og tilsluttes en lille sender.

sumacare_illustration_product

Sensoren registrerer fugtniveauet i bleen, og giver besked, når bleen skal skiftes. Det sikrer, at bleen bliver skiftet på rette tidspunkt – hverken for tidligt eller for sent. Og at der kun bliver kigget til bleen, når det er nødvendigt.

billed-devider2

Wear&Care® giver automatisk besked ved behov for bleskift og derved Mere omsorg for færre ressourcer og øget livskvalitet for borgeren.

Optimeret ressourceforbrug

Wear&Care® er primært udviklet til at skabe bedre trivsel, større komfort og øget livskvalitet for brugerne – med afsmittende positiv effekt på de pårørende og plejepersonalet.  Men løsningen rummer også betydelige økonomiske perspektiver – både på lokalt niveau i den enkelte institution og samfundsøkonomisk.

Danmark bruger i dag langt over to mia. kroner på pleje af borgere med inkontinens (personaleomkostninger og bleindkøb). Disse udgifter vil stige markant de kommende år i kraft af de demografiske forskydninger. Således vil der i 2044 være 1,5 million ældre i Danmark. Det er 600.000 flere end i dag, og det siger sig selv, at denne tilvækst kræver øgede ressourcer – og smartere velfærdsteknologiske løsninger. I hvert fald hvis vi vil beholde kvalitetsniveauet i vores nuværende velfærdsydelser.

Det er her Wear&Care® kommer ind billedet. Ikke at vi med Wear&Care® kan løse de betydelige demografiske udfordringer, vores velfærdsstat står overfor. Men løsningen kan bidrage til at skabe mere omsorg for de samme ressourcer, når vi taler pleje af det stadigt stigende antal inkontinente borgere – ældre såvel som andre brugergrupper.

Færre bleer og mulighed for timede toiletbesøg
Hvordan? Ved at præcisere bleforbruget og tilpasse bleens størrelse/typen til den enkelte borger. Samtidig giver Wear&Care® mulighed for at personalet  kan tilbyde timede og behovsbestemte toiletbesøg som alternativ til besørgelse i bleen.

Wear&Care® kan medvirke til at nedbringe forbruget af bleer ved at reducere antallet af overflødige bleskift.  En reduktion, der vel at mærke øger borgerens trivsel, idet rettidige bleskift typisk medfører, at borgeren kan gå en eller flere blestørrelser ned – hvilket vores pilotprojekter har bekræftet. Endelig vil tilpasning af blestørrelsen og rettidige bleskift modvirke ressourcekrævende følgevirkninger ved forkert blebrug såsom eksem, infektioner og liggesår.

Tilpasning af blestørrelsen, øget viden om den enkelte brugers døgnrytme og bedre overblik over institutionens samlede bleforbrug gør det nemmere at planlægge bleindkøb og arbejdsgange. Med andre ord: Mindre og mere målrettet bleforbrug, tilpasset den enkelte borgers døgnrytme, giver bedre muligheder for at planlægge ressourceforbruget, så det både matcher borgernes reelle behov og udnytter personalets ressourcer optimalt.

Sidst men ikke mindst, vil nedbringelsen af overflødige bleskift skabe et bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø for personalet, fordi man reducerer mængden af krævende forflytninger og risikoen for konfrontationer mellem borgere og plejepersonale. Det vil alt andet lige have en gunstig effekt på sygefraværet, men kan også skabe bedre rammer for fastholdelse og rekruttering af personalet.

devider-gl-traen

Værdifuld registrering af oplysninger

Wear&Care® registrerer, når der er vandladning i bleen, og hvornår bleskiftet sker, så plejepersonalet slipper for at registrere hændelser manuelt. Den automatiske dataopsamling har flere fordele.

Wear&Care® øger vidensniveauet om borgernes individuelle plejebehov

De data, som Wear&Care® opsamler, kan bruges til at udarbejde individuelle forecasts, der giver overblik over den enkelte borgers døgnrytme og behov. Viden om hvornår og hvor ofte bleen skal skiftes, så den udnyttes optimalt, giver også mulighed for at tilpasse arbejdsprocesserne, så håndteringen af bleskiftet optimeres.

Ændringer i en borgers vandladningsmønster kan for eksempel være tegn på en begyndende urinvejsinfektion. Informationerne giver plejepersonalet mulighed for at igangsætte den nødvendige behandling, så tidligt som muligt.

Wear&Care er et aktiv i forskningen

Foruden at øge vidensniveauet på institutioner kan de indsamlede data bruges i en bredere sundhedsfaglig kontekst og i forskningsøjemed, så vi på sigt kan blive bedre til at forebygge og behandle inkontinens og diverse følgesygdomme. De indsamlede data krypteres, i overenstemmelse med ”E.U. Data Protection Directive (95/46/EC)” og Datatilsynets direktiver, og lagres i en database. Denne database giver forskere mulighed for at blive klogere på inkontinens, herunder sammenhængen mellem blebrug og følgesygdomme.

testphoto

Kontakt Jörn Hamdorf på tlf 27261656 eller skriv en email, hvis fordelene skal uddybes.

 • Adresse

  Suma Care APS
  Forskerparken 10H
  5230 Odense M
  Tlf. 27261656

  ______________________________


  Kontor København
  Erik Husfeldts Vej 7
  2630 Taastrup
  Tlf. 27261656

 • Kontakt os

  Du er velkommen til at kontakte os her. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

  Copyright © 2019 Suma Care